Hoppa till sidans innehåll

Valberedningen - så funkar den


2009-12-04 

Alla föreningar behöver en styrelse som är kompetent och kan samarbeta. Men hur vet medlemmarna att det är dugliga personer som hamnar i styrelsen? Valberedningen har till uppgift att leta fram lämpliga personer.

Vid årsmötet röstar föreningsmedlemmarna fram vilken styrelse de vill ha för kommande arbetsperiod. I sann demokratisk anda kan vem som helst i föreningen nominera egna namnförslag till styrelsen, men det är valberedningen som är föreningens viktigaste organ för ledarrekrytering.

1. Valberedningen är föreningens ”personalavdelning” med uppgift att hitta den bästa styrelsesammansättningen.
Som namnet antyder är valberedningens uppdrag att förbereda de personval som ska hållas vid årsmötet. Målet är att få fram förslag som majoriteten av medlemmarna ställer sig bakom.

2. För att lyckas är det viktigt att valberedningen har en blandad sammansättning – det motverkar risken för snedrekrytering. Kvinnor och män, gärna med olika bakgrund, och med en åldersfördelning som svarar mot medlemmarnas åldrar, ökar förutsättningarna att hitta rätt. Dessutom är det betydelsefullt att valberedningen består av flera personer, för att nå ut till så många medlemmar som möjligt. Minst fem personer bör ingå om föreningen är normalstor.

3. Under året följer valberedningen arbetet inom föreningens olika delar för att kolla att allt fungerar som tänkt.
Valberedningen har ingen formell rätt att närvara vid styrelsemötena, men stämmer av med ordföranden och styrelsens medlemmar att arbetet fungerar som det ska. Ibland kanske vissa förstärkningar behövs inom något område i föreningen.
I många föreningar har valberedningen möjlighet att närvara med en observatör vid styrelsens sammanträden.
Valberedningen följer också styrelsearbetet genom att ta del av protokoll och övriga handlingar.

4. I god tid före årsmötet ska valberedningen fråga styrelseledamöter, vars mandattid går ut, om de önskar kandidera för en ny period eller inte.
Därefter informeras medlemmarna om vilka som avböjer omval och vilka som önskar kandidera för en ny period.

5. En aktiv valberedning jobbar för att medlemmarna själva ska komma med förslag på personer som kan bli lämpliga styrelsemedlemmar.
När valberedningen fått in förslag brukar de träffa tänkbara kandidater. Valberedningen pratar med var och en och hör efter hur han/hon ställer sig till att bli vald till ett förtroendeuppdrag inom föreningen.

6. Valberedningen kan även komma med egna kandidatförslag.
Skulle någon i valberedningen komma i fråga som kandidat, ska den personen genast kliva av sitt uppdrag i valberedningen.

7. Valberedningen ska i stadgeenlig tid ge sitt förslag på vilka personer den tycker bör väljas av årsmötet. I de flesta fall sker det i samband med att kallelsen till årsmötet skickas ut.

8. I valberedningens förslag presenteras de utvalda, ofta med en kort bakgrund.
I samband med presentationen kan valberedningen också informera om vilka personer som i övrigt föreslagits till valberedningen.
Dessa är därmed inte nominerade av valberedningen, men den medlem som vill föreslå andra personer än de som valberedningen förordar, har sin fulla rätt att göra det.

9. Valberedningen har inget monopol på att lägga förslag utan varje medlem kan själv nominera andra kandidater. Bara det görs innan valet på årsmötet förrättas.

10. Valberedningen är ett föreningsorgan valt av medlemmarna på årsmötet. Det bör stå fritt från styrelsen och i föreningens stadgar finns ofta en regel som säger att styrelseledamöter inte är valbara till valberedningen.

11. Val av valberedning är speciell; det brukar aldrig finnas någon valberedning för valberedningen. När punkten val av valberedning kommer upp på årsmötet gäller fri nominering.  Medlemmarna får rösta utifrån de förslag som kommer upp. Inget hindrar dock en förening att ha en informell grupp som bereder val av valberedning.

12. Det är inte valberedningens ledamöters privata intressen eller tyckande som är det viktiga.  Den valberedning som lägger förslag utifrån egna tankar och idéer kan förlora vid en omröstning. Om så sker är det ett svidande bevis på att valen inte beretts på rätt sätt.

13. Om valberedningen gjort ett bra jobb och förankrat sitt förslag hos majoriteten av medlemmarna bör valberedningens förslag röstas igenom. Det kanske inte ens behövs votering, valen kan ske med acklamation (enstämmiga bifallsrop, utan reservation).


Sten Feldreich

 

Källa: Riksidrottsförbundet. 

 

Uppdaterad: 07 SEP 2011 09:27 Skribent: Stefan Heidgren

Postadress:
DK Rockrullarna - Danssport
Box 14023
70014 Örebro

Kontakt:
Tel: 019260090
E-post: This is a mailto link

Se all info