Hoppa till sidans innehåll

Tidigare stadgar fram till 2020-06


Nedanstående stadgar ersattes av de nya efter framröstning av medlemmarna under årsmötet 2020-06-14. 
Dessa var senast uppdaterade: 20 mars 2018 18:17, när de idag (2020-07-02) , ersattes av de nya stadgarna här på hemsidan. 

 

Stadgar för dansklubben Rockrullarna

 

► IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING

► ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

► FÖRENINGENS MEDLEMMAR

► ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

► VALBEREDNING

► REVISORER

► STYRELSEN

► SEKTIONER

 

 

IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING

Definition

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå
tävlingsresultat.

Mål och inriktning

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysisk och psykisk som socialt kulturellt avseende.

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge välja utövare tillfredställelse med hänsyn till var och ens värderingar.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

(Beslut av riksidrottsmötet 1977)

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§1 Ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med "idrottens mål och inriktning" enligt ovan, samt med särskild målsättning att vara en tävlings-, motions- och kursinriktad dansförening för barn, ungdomar och vuxna. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

§2 Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som
medlemmar.

§3 Tillhörighet mm

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF) Svenska Dansportförbundet (DSF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande SF:s distriktsorgan inom det distrikt i vilket föreningens hemort är belägen.
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

§4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§5 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar,
av två styrelseledamöter var för sig eller av särskild utsedd person.

§6 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1/1 - 31/12.

§7 Stadgetolkning mm

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall istället avgöras i enlighet med inom idrott angiven ordning.

§8 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna tar skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

§9 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsen och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.

 


FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§10 Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt regler i RF:s stadgar.

§11 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgiften tre (3) månader efter sista betaldatum, får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemförteckningen.

§12 Uteslutning med mera.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denna har försummat att betala av föreningen beslutande avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfället att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det att denne har fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskap ifrågasätts. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Beslutet får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för utslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela denne en varning. Beslut om uteslutning eller varning tar inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom en viss av föreningens styrelse angiven tid, minst 14 dagar.

I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen före beslutet tillställas den berörde. Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och tar av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar

§13 Medlemmens rättigheter och skyldigheter

 • Medlem
  • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
  • har rätt till information om föreningens angelägenheter samt att aktivt söka denna information.
  • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i § 3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut
  • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
  • skall betala de avgifter som beslutats av föreningen


§14 Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem far inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF i sina stadgar eller tävlingsbestämmelser fastställt en annan ordning. Är arrangören inte ansluten till de SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, far medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 


ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

§15 Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortpressen. Vidare skall kallelse till föredragningslista anslås i klubblokal eller dylikt. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. l kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 13år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

§18 Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§19 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i §7 första stycket och §8 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än vad absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande vid mötet, om han är röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

§20 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

§21 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 3. Fastställande av föredragningslista.

 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 6. Styrelsens

  1. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

  2. Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 9. Fastställande av medlemsavgifter.

 10. Val av:

  1. Föreningens ordförande för en tid av två (2) år (jämna år).

  2. Tre (3) ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år.

  3. Två (2) suppleanter i styrelsen för en tid av ett (1) år.

  4. Två (2) revisorer och personliga suppleanter för en tid av ett (1) år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta)

  5. Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år

 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 12. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna tar inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

§22 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.

Kallelsen med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas
medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelse med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller dylikt.
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 17 och § 18.


VALBEREDNING

§23 Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade. Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 6 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötet slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast 4 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

REVISORER

§24 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötets och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

STYRELSEN

§25 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt minst 6 övriga ledamöter. Antalet ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen och olika åldersgrupper skall finnas representerade. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t o m nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

§26 Styrelsens åliggande

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

 

SEKTIONER

§29 Bildande och nedläggning av sektion

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

§30 Sektionsstyrelse

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och 3 övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den verksamhet vilken handhas av sektionen.

Sektionsmötets val av sektionsstyrelsesektionsstyrelse skall underställas föreningens styrelse för godkännande.

Härutöver får föreningens styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelse.

Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelse.

§31 Instruktion för sektionsstyrelse

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.

§32 Budget och verksamhetsplan för sektion

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

Uppdaterad: 02 JUL 2020 07:10 Skribent: Valentin, uppdaterad 2018

Postadress:
DK Rockrullarna - Danssport
Box 14023
70014 Örebro

Kontakt:
Tel: 019260090
E-post: This is a mailto link

Se all info